Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego urzędu gminy wprowadzonego zarządzeniem Nr 23/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.
§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrówka wprowadza się następujące zmiany:

Po rozdziale VII Regulaminu dodaje się rozdział VII a w następującym brzmieniu:

„Rozdział VII a OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE"

§ 24 a

1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.

§ 24 b

1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, przy czym pierwszą ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r. za okres od maja do 30 września 2007 r. W razie braku możliwości dokonania oceny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 5 kolejnych miesięcy.
2. Szczegółowy zakres czynności podejmowanych w ramach okresowych ocen kwalifikacyjnych określa harmonogram dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

§ 24 c

1. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika.
2. Zatwierdzenie wybranych kryteriów oceny dokonuje Wójt.

§ 24 d

1. Z czynności omówienia z pracownikiem podlegającym ocenie sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i 16 ust. 1 z ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych poprzedzających wybór kryteriów oceny pracownika, bezpośredni przełożony sporządza protokół.
2. Protokół podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik. Odmowę podpisu protokołu przez pracownika należy zawrzeć w protokole.
3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, bezpośredni przełożony włącza go do akt osobowych pracownika.

§ 24 e

1. Rozmowa oceniająca przeprowadzana najwcześniej na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, winna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego przełożony i pracownik omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez pracownika jego obowiązków, w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego ustalonych kryteriów oceny. Na bazie faktów pracownik i przełożony winni wspólnie dochodzić do wniosków dotyczących możliwości poprawy sytuacji oraz wyznaczać cele na przyszłość.
2. W trakcie rozmów oceniających należy unikać:
- poddawania krytyce osobowość pracownika, należy omawiać pracę i konkretne zachowania,
- porównywania pracownika do innych osób w urzędzie.

§ 24 f

1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieuprawnionym.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 21.06.2007 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.42Adam KlusekZmiana przynależności strony
21.06.2007 r., godz. 11.16Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1680 razy.