Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 213.563,00zł, które po zmianach wynoszą 17.823.143,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.


§ 2

1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 67.887,00zł, które po zmianach wynoszą 20.979.021,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2a.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
4. Zmienia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2d.


§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3155.878,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.455.878,00zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.700.000,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4125.271,00zł, rozchody w wysokości
969 393,00zl, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Zmienia się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) JACEK SKŁODOWSKI


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 08.01.2009 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 08.01.2009 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2009 r., godz. 10.17Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1536 razy.