Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XXXIII/202/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 listopada 2005r

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 109, 110, 111, 112, 117a, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

Budżet po stronie dochodów wynosi: 13.974.835zł
Budżet po stronie wydatków wynosi: 16.552.377zł


§ 2

1.Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 5489.735 zł, na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 9123.450zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w roku budżetowym 2005 i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do
niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 5

Uchwała niniejsza zostanie opublikowana w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 15.02.2006 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 15.02.2006 r., godz. 08.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2006 r., godz. 08.35Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1853 razy.