Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXXIV/ 217/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 grudnia 2005r

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
oraz art. 109, 110, 111, 112, 117a, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę: 188.280 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok o kwotę: 5.280 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Budżet po stronie dochodów wynosi: 14.163.115 zł
Budżet po stronie wydatków wynosi: 16.557.657zł


§ 4

1. Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozwiązuje się część rezerwy celowej w kwocie 9.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr
3 do niniejszej uchwały.


§ 5

1. Spłata kredytów i pożyczek wynosi 287.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i kredyt, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6

Prognoza długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 i lata następne stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7

1.Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 5491.777 zł, na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 9123.450zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w roku budżetowym 2005 i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6a do
niniejszej uchwały.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 10

Uchwała niniejsza zostanie opublikowana w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 16.02.2006 r., godz. 09.40
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 16.02.2006 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2006 r., godz. 09.40Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1957 razy.