Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu z przyłączami. w miejscowościach Chajęty i Działy Czarnowskie

Ogłoszenie zamieszczono: 26.04.2004 r.
Data składania ofert: 22.06.2004 r., godz. 13.30
Data otwarcia ofert: 22.06.2004 r., godz. 14.00
Zamawiający
Gmina Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka województwo mazowieckie

Tel. 029 7578002, 7578077
Faks. 029 7578220

Adres intemetowy (URL)
www.dabrowka.net.pl

Poczta elektroniczna (e-mail) urzad@dabrowka.net.pl
Osoba upoważniona do kontaktu: Ireneusz Zieliński

Opis Przedmiotu zamówienia
Budowa sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu w m. Guzowatka z rur PVC, przyłącza wodociągowe z rur PE zaprojektowane do budynków mieszkalnych, sieć wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.

Miejsce wykonania robót budowlanych
Chajęty i Działy Czarnowskie gm. Dąbrówka

Dodatkowe przedmioty
Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Zakres zamówienia
sieć wodociągowa O160 PVC-2416,0 mb, 0110 PVC- 2286,5 mb, 090 PVC-41,0 mb przyłącza wodociągowe O 40 PE- 2436,0 mb/53 szt.

Termin wykonania zamówienia
Data rozpoczęcia 02.07.2004 zakonczenia 31.10.2004

Wymagane wadium
12 000,00 zł.

W przetargu mogą wziąć udział referenci, którzy: l. spełniaj ą warunki określone w art. 22 ust. l i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. l i 2 Prawa zamówień publicznych.
2. załączą do oferty dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Należy załączyć minimum 3 referencje.

Kryteria oceny
Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:
1. Cena-90%
2. Skrócenie terminu wykonania - 10 %

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do: 16.06.2004 Cena: 61.00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
do dnia 22.06.2004 do godziny 13.30

Termin związania ofertą
45 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 22.06.2004 godzina 14.00

Miejsce:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14,05-252 Dąbrówka, sala konferencyjna
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 26.04.2004 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 26.04.2004 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.04.2004 r., godz. 14.31Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 806 razy.