Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasków i Małopole

Ogłoszenie zamieszczono: 03.08.2004 r.
Data składania ofert: 19.08.2004 r., godz. 13.00
Data otwarcia ofert: 19.08.2004 r., godz. 13.30
Dąbrówka, 2004-08-03
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasków i Małopole
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka. net. pl
8:00-15:00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nie dotyczy
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, z pompowniami, z przyłączami kanalizacyjnymi do posesji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 30.11.2004r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej wymienione warunki:
1. Wypełnić druk "OFERTA" wg wzoru załączonego przez zamawiającego.
2. Wykazać się doświadczeniem zawodowym - wykaz
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Załączy do oferty odpowiednie oświadczenia i dokumenty określone przez zamawiającego w SIWZ.
4. Udzieli 3-letniej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100
10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 1;
do dnia 19.08.2004 r. godz. 13.00
11) Termin związania ofertą:
okres 30 dni, tj. do dnia 18.09.2004 r.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.08.2004 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 04.08.2004 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2004 r., godz. 13.13Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 907 razy.