Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawe pospółki drogowej na drogi gminne wraz z rozplantowaniem.

Ogłoszenie zamieszczono: 23.08.2004 r.
Data składania ofert: 09.09.2004 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 09.09.2004 r., godz. 12.30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pospółki drogowej
1) Zamawiający: gmina Dąbrówka 24-08-2004r.
ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Strona; www.dabrowka.net.pl
e-Mail: urzad@dabrowka.net.pl
Godziny urzędowania 7.30-15.30
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Sposób uzyskania SIWZ-SIWZ jest dostępna w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa pospółki drogowej na drogi gminne wraz z rozplanowaniem w ilości ok. 3000 ton
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2004r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ustawy" Prawo zamówień Publicznych" oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ww ustawy.
8) Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2% ceny netto oferty powinno być wpłacone na konto zamawiającego lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka i załączone do oferty.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga 100
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego gmina Dąbrówka 24-08-2004r.
ul. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pok. nr 1
do dnia 09.09.2004 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert 09.09.2004 r. godz. 12.30
11) termin związania ofertą 30 dni, tj. do dnia 09.10.2004 r.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 08.09.2004 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 08.09.2004 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 14.11Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 760 razy.