Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Modernizacja drogi transportu rolnego Małopole-Emilianów

Ogłoszenie zamieszczono: 11.10.2004 r.
Data składania ofert: 27.10.2004 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 27.10.2004 r., godz. 12.30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:

modernizacja drogi transportu rolnego Małopole-Emilianów


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 kod 05-252 Dąbrówka Strona www.dabrowka.net.pl E-Mail urzad@dabrowka.net.pl Godziny urzędowania 8.00 - 15.00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Sposób uzyskania SIWZ-SIWZ jest dostępna w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Modernizacja drogi transportu rolnego Małopole-Emilianów dł. 580mb, szer. jezdni asf.-5.50, szer. poboczy 2x0.75cm., podbudowa z kruszywa naturalnego
kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia: do -30 listopada 2004r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ustawy " Prawo zamówień Publicznych" oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 ww ustawy
8) Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2 500 zł powinno być wpłacone na konto zamawiającego lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka i załączone do oferty.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 kod 05-252 Dąbrówka Pokój nr 1
do dnia 2004.10.27 do godz. 12.00 termin otwarcia ofert 27.10.2004r. godz. 12.30
11) termin związania ofertą okres 30 dni, tj. do dnia 27.11.2004 r.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 20.10.2004 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 20.10.2004 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2004 r., godz. 11.29Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 836 razy.