Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji wodociągowej wraz z urządzeniami do uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.01.2005 r.
Data składania ofert: 01.02.2005 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 01.02.2005 r., godz. 12.00
SUW KUL.- 2222/01/05

Dąbrówka, 2005-01-12OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji wodociągowej wraz z urządzeniami do uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów.

Zamawiajacy w przypadku braku możliwości wnioskowania o fundusze strukturalne zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze studium wykonalności, dlatego też prosi o wyodrębnienie jego ceny w ofercie.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05 - 252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
osobiście lub za pośrednictwem poczty
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nie dotyczy

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza stacji wodociągowej oraz urządzeń do uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi do posesji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii i pozwolenia na budowę.
Dokumentacja powinna zawierać adaptację istniejacego ujęcia wody dla potrzeb stacji wodociągowej oraz przewidzieć wykonanie ujęcia awaryjnego

74222100 - 2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
74232220 - 2 Usługi projektowania rurociągów


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2005 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca ubiegajacy się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej wymienione warunki:
1. Wypełnić druk OFERTA wg wzoru załączonego przez Zamawiającego.
2. Wykazać się doświadczeniem zawodowym - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzonej działalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty potwierdzajace, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej 5 usług odpowiadajacych swym rodzajem i wartością usługom stanowiacym ptrzedmiot zamówienia.
3. Załączy do oferty odpowiednie oświadczenia i dokumenty określone przez zamawiajacego w SIWZ.
4. Udzieli 3-letniej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową.
5. Będzie sprawować nadzór autorski w trakcie realizowania inwestycji.

Zamawiajacy wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium Waga
cena 90
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej 10
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05 - 252 Dąbrówka
Pokój nr 10

do dnia 2005-02-01 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-03-03
____________________________________
Gmina Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 14.01.2005 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 14.01.2005 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2005 r., godz. 14.49Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1111 razy.