Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka

Ogłoszenie zamieszczono: 26.01.2005 r.
Data składania ofert: 22.03.2005 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 22.03.2005 r., godz. 12.00
Wójt Gminy Dąbrówka
Dąbrówka
029 7578002, 7578077

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dąbrówka: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Dąbrówka, do kontaktów: Ireneusz Zieliński, Jacek Karpiński, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, fax 029 7578220, e-mail: urzad@dabrowka.net.pl, www.dabrowka.net.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlano-montażowe polegające na zwiększeniu przepustowości ze 100m3 do 300m3 istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Wieś Dąbrówka, Gmina Dąbrówka, Powiat Wołomiński, Woj. Mazowieckie.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.21, 45.23.24.20.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Dokumentacja projektowa przewiduje wybudowanie drugiego reaktora mechaniczno-biologicznego o przepustowości 200 m3/dobę, rozbudowę wiaty przy budynku socjalno-technicznym, wyposażenie i dostosowanie instalacji technologicznych, elektrycznych, automatyki i sieci międzyobiektowych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 07.04.2005; data zakończenia: 31.10.2005;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 12 000.00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Wykonawcy zobowiązani są załączyć następujące dokumenty:
- informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- dodatkowo wzór karty gwarancyjnej /minimum 36 miesięcy/ oraz określenie warunków serwisu..
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 16.03.2005, cena - 122.00.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.03.2005 godzina 12:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.03.2005, godzina 12:00, Urząd Gminy, ul. T kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, Sala konferencyjna.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, ZPORR, priorytet 3, Działanie 3.1.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 27.01.2005 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 27.01.2005 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.01.2005 r., godz. 12.02Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1478 razy.