Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 złotych.

Ogłoszenie zamieszczono: 04.12.2018 r.
Data składania ofert: 12.12.2018 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.12.2018 r., godz. 10.15
Informacja z sesji otwarcia ofert
12.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy,
2. Sposób wyliczenia odsetek od kredytu.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
4. Istotne postanowienia umowy
5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełniania obowiązków RODO
7. Wymagania dotyczące zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę
8. Uchwała Nr II/ 11 /2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 03 grudnia roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9. Uchwała Nr Os.529.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
10. Uchwała Nr Os.528.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrówka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018-2025.
11. Uchwała Nr Os.106.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrówka przyjętej w Uchwale Nr XXXIII/278/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018-2025.
12. Uchwała Nr Os.107.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.
13. Uchwała Nr OS.380.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrówka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
14. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii na wniosek Wójta Gminy Dąbrówka o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, o udzielenie którego Gmina ubiega się w banku, zostanie zamieszczona na stronie w chwili jej otrzymania.

_________________________________
Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 04.12.2018 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 12.12.2018 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2018 r., godz. 13.54Adam PodemskiAktualizacja przetargu
04.12.2018 r., godz. 15.22Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
04.12.2018 r., godz. 14.59Tomasz KostrzewaDodanie przetargu

Strona oglądana: 145 razy.