Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrówka

Ogłoszenie zamieszczono: 22.02.2019 r.
Data składania ofert: 26.03.2019 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 26.03.2019 r., godz. 12.15
Informacja z sesji otwarcia ofert


Wyjaśnienia treści SIWZ II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Informacja o zmianie SIWZ II

Wyjaśnienia treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie SIWZ

PFU po zmianach
Zał nr 1 b STWIORB poprawiony

WARUNKI TECHNICZNE montaż oświetlenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

Załącznik Nr 1a – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik Nr 1.1a - Tabela Inwentaryzacyjna
Załącznik Nr 1b - STWIOR
Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
Załącznik Nr 3 - Wzór Formularza Ofertowego.
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik Nr 4a - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 5 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),
Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Załącznik Nr 7 - Wzór wykazu robót – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.9.2 lit. b) i c) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Załącznik Nr 10 - wymagania dot. zatrudniania na podstawie umowy o pracę
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 22.02.2019 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 26.03.2019 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2019 r., godz. 15.13Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
13.03.2019 r., godz. 15.08Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
06.03.2019 r., godz. 15.06Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
25.02.2019 r., godz. 10.03Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
22.02.2019 r., godz. 14.26Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
22.02.2019 r., godz. 14.20Tomasz KostrzewaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1440 razy.