Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kuligowie

Ogłoszenie zamieszczono: 05.05.2005 r.
Data składania ofert: 30.05.2005 r., godz. 13.00
Data otwarcia ofert: 30.05.2005 r., godz. 13.00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kuligowie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl E-mail: urzad@dabrowka.net.pl

730:1530

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie zamawiającego cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: cena 20.0 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Demontaż i rozbiórka instalacji odgromowej, rynien, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i olacenia dachu, utylizacja pokrycia dachowego, ocieplenie i izolacje połaci dachowej, obróbki blacharskie, krycie dachu blachodachówką, orynnowanie połaci dachowej, wykonanie instalacji odgromowej, demontaż starych okien drewnianych, dostawa i montaż nowej stolarki, uzupełnienie tynków wewnętrznych ościeżnic, wymiana zewnętrznych parapetów betonowych /wylewki/, malowanie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, montaż nowych rur spustowych z PCV, pokrycie papą termozgrzewalną daszków wejściowych i pomalowanie balustrad metalowych.

kod CPV- 45450000-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15-09-2005r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, spełniają wymagania zawarte w art. 22 ustawy,, Prawo zamówień Publicznych i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ww. ustawy.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2 500 zł, potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14,
05-252 Dąbrówka
do dnia 2005-05-30 do godz. 13.00
11) termin związania ofertą okres 30 dni, tj. do dnia 2005-06-29
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 19.05.2005 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 19.05.2005 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2005 r., godz. 12.07Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 666 razy.