Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Lasków

Ogłoszenie zamieszczono: 01.07.2005 r.
Data składania ofert: 22.08.2005 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 22.08.2005 r., godz. 12.00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Lasków

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 lub za pośrednictwem poczty

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 61 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
fi 315 x 9,2 PVC-U - 761 m
fi 250 x 7,3 PVC-U - 402 m
fi 200 x 5,9 PVC-U - 113 m
fi 160 x 4,7 PVC-U - 139 m
Sieć kanalizacji ciśnieniowej
fi 110 - PE SDR - 954 m
Przyłącza kanalizacyjne:
Ilość - 23 szt.
Długość - fi 160 x 4,7 - 208 m
Przepompownia ścieków fi 1500 - 2 szt.
Przewierty rurami stalowymi fi 400 - 7 m
Przewierty rurami stalowymi fi 150 - 13 m
Przewierty rurami stalowymi fi 200 - 14 m
Studnie kanalizacyjne z polietylenu fi 1000 - 24 szt.
Studnie kanalizacyjne z polietylenu fi 800 - 16 szt.
Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego fi 425 - 26 szt.
Studnia roprężna fi 1000 mm - 2 szt.
Studnie rewizyjne na rurociągu tłocznym fi 1200 - 2 szt

kod CPV: 45232440-8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
W przypadku nieuzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie inwestycji Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu i umowy z Wykonawcą do końca terminu związania ofertą


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
[o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
[ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31 listopada 2005r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
I. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzaiałalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia;
- wypełniają druk "Oferta", który należy sporządzić ściśle
- wg wzoru druku załaczonego przez zamawiającego,
- udzielić 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi,
- wskażą części zamowienia, których wykonanie
zamierzają powierzyć podwykonawcom,
- przy wykonywaniu zamówienia będą stosować wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ust.2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994r. - prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - tekst
jednolity z póżniejszymi zmianami). Dokumenty
potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do
wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazac przed
odbiorem końcowym.
- roboty należy wykonać siłami własnymi lub w systemie
generalnego wykonastwa, zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym,
- zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy,
- wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania właścicieli działek, posesji o rozpoczęciu robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
- zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia w
trakcie realizacji zadania (z odpowiednim
wyprzedzeniem) kolejności wykonania poszczegolnych
etapów inwestycji,II. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówinienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
- wykonawców, którzy nie złożyli óświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przesdłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu zwiazania ofertą
Zamawiający odrzuca ofertę, która :
- jest nie zgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istitnych warunków zamówienia
- jej złożeniae stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny
- w terminie 7 dni od dnia otrymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1
- dowod wniesienia wadium
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujacych ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zwkresie objętym niniejszym zamówieniem
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatkow, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania trakich uprawnień
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne zart. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 3

IV. Wykonawca zamieszkały poza Rzeczpospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawaca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniempodatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w krajupochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub mijsce zamieszkania.

V. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać dokumenty
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospogarczej,
- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo
równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie określonym w art. ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo
równoważne zaświadczenia właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
- zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wykonania decyzji właściwego Urzędu Skarbowego,
- Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakadu
Ubezpiezceń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego oddziału ZUS lub KRUS dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są
wspólnie.

4. Inne dokumenty:
4.1. Wcelu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy,
- w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
- wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budolanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
4.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Dokumenty dodatkowe
- Wzór udzielonej gwarancji i rękojmi oraz określenie warunków serwisu.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

8) Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości 15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych)
Oferent wnosi wadium:
w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 88 8931 0003 0100 2033 2025 0013
lub w jednej z podanych niżej form:
1. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
2. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 115 z 2002r. oraz Nr 25, poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824)
sposób przekazania - przekazanie do depozytu Skarbnikowi Gminy - pok. nr 11 przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiajacego.
Dokument w formie poręczenia powinien zawierać stwierdzenie, ża na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|cena | 100 |
---------------------------------------------------------------------------10) miejsce i termin składania ofert:
[o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 10
[ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2005-08-22 do godz. 12:00


11) termin związania ofertą
okres [ ] 60 [ ] 90 dni , tj. do dnia 2005-10-21

12)
[x] Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-06-29
[ ] Urzędowi Oficialnych Publikacji Współnot Europejskich dnia 2005-06-30


____________________________________
Gmina Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.07.2005 r., godz. 08.24
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 04.07.2005 r., godz. 08.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2005 r., godz. 08.24Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 935 razy.