Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Chruściele.

Ogłoszenie zamieszczono: 20.07.2005 r.
Data składania ofert: 10.08.2005 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 10.08.2005 r., godz. 10.00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi transportu rolnego w Chruścielach
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 -15:00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za pośrednictwem poczty cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
długość 550 mb i szerokość 5,0 mb planowanej nawierzchni
rodzaj podbudowy - kruszywo naturalne
rodzaj nawierzchni - asfaltowa
ilość warstw nawierzchni - 2 i grubość 4 cm + 3 cm
45233124-4
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 31.08.2005r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -Załącznik nr 3
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
- Oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie
- Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.
4. Inne dokumenty:
4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie
4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
8) Informacja na temat wadium:
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium 100
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka do dnia 2005-08-10 do godz. 10:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego 2005.08.10 godz. 10.00
12) termin związania ofertą okres Gmina Dąbrówka dni, tj. do dnia 2005-09-09
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 09.08.2005 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 09.08.2005 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2005 r., godz. 14.55Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 636 razy.