Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: l etap odbudowy drogi w Dręszewie, Ślężanach i Kuligowie

Ogłoszenie zamieszczono: 25.08.2005 r.
Data składania ofert: 13.09.2005 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 13.09.2005 r., godz. 12.00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
l etap odbudowy drogi w Dręszewie, Ślężanach i Kuligowie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku - 7:30-15:30, wtorki - 8:00-16:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok nr 2 lub za pośrednictwem poczty cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
zgodnie z przedmiarem robót
45233124-4

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2005r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określa szczegółowo SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
nie przewiduje się

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka Pokój nr 2
do dnia 2005-09-13 do godz. 12:00 11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
dnia 13.09.2005 r. o godz. 12.00

12) termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 13.10.2005 r.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 12.09.2005 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 12.09.2005 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2005 r., godz. 11.13Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 591 razy.