Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasków

Ogłoszenie zamieszczono: 23.06.2006 r.
Data składania ofert: 14.07.2006 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 14.04.2006 r., godz. 12.15
Kan.Las.-2222/01/06

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
Ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
przetargi@dabrowka.net.pl
8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro

3) [ ] Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 lub pocztą cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 60 PLN
[o] Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowka.net.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

sieć kanalizacji grawitacyjnej:

O 315 x 9,2 PVC-U - 1079 mb;
O 250 x 7,3 PVC-U - 2756 mb;
O 200 x 5,9 PVC-U - 879 mb;
O 160 x 4,7 PVC-U - 829 mb;

sieć kanalizacji ciśnieniowej:

O 90 Pe 100 SDR 17,6 - 25,0 mb;

przyłącza kanalizacyjne:

ilość - 105 szt.
długość - O 160 x 4,7 - 1415 mb;

przepompownie ścieków O 1500 - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) kosztorysy nakładcze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Wspólny Słownik Zamówień:
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3 Przepompownie ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków


Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
[o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
31 października 2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą
oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone
w SIWZ
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót
budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) osiągnęli za okres ostatnich 3 lat obroty 1 mln PLN w każdym roku obrotowym.
Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie,
d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca,
e) wykaz osób i podmiotów, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
f) dokumenty stwierdzające, że osoby, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
g) informację o obrotach, zobowiązaniach i należnościach za ostatnie 3 lata
obrotowe,
h) informację banku lub sko-k, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzjącą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy,
i) polisę, a wprzypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności

8) Informacja na temat wadium:
15 000,00 PLN

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|cena |100 |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
[o] w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka
Ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 10

do dnia 2006-07-14 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

[o] w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka
Ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
sala konferencyjna


dnia 14 lipca 2006r o godz. 12.15.

12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-08-12

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
..............................

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
..............................______________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .ZIP i .DOC:

- Ogłoszenie o przetargu
- Dokumentacja projektowa
- Kosztorysy nakładcze
- Specyfilacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Specyfikacja istotnych waruków zamówienia
- Załączniki do specyfikacji istotnych waruków zamówienia
- Projekt umowy na roboty budowlane Lasków
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 23.06.2006 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 23.06.2006 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2006 r., godz. 14.01Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 5999 razy.