Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i montaż generatora prądu

Ogłoszenie zamieszczono: 16.03.2007 r.
Data składania ofert: 27.03.2007 r., godz. 12.30
Data otwarcia ofert: 27.03.2007 r., godz. 13.00
ZP-341/01/07 Dąbrówka,
2007-03-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż generatora prądu na stacji uzdatniania wody Kołaków na potrzeby Gminy Dąbrówka. Nr sprawy: ZP-341/01/07.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
Ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
przetargi@dabrowka.net.pl
8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego, nieodpłatnie.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przygotowanie dokumentacji projektowej, pozwolenie na budowę, uzgodnienia z zakładem energetycznym i inne wymagane odpowiednimi przepisami, generator prądu: moc ciągła 30 kVA/24 kW, wersja nieobudowana (do montażu w pomieszczeniu); wyposażenie: panel sterowania automatycznego z SZR, podgrzewanie bloku silnika i ładowarka akumulatora, silnik z zapłonem samoczynnym, zbiornik paliwa min. 80 l.. Montaż i włączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.
Roboty budowlane:
Wykonanie pomieszczenia przy budynku technologicznym SUW-u - ok. 250x 350 cm - wg przygotowanej dokumentacji .
Zamówienie dotyczy dostawy i realizacji inwestycji "pod klucz", okres gwarancji - minimalny -12 miesięcy.
Aktualnie na SUW-ie moc zainstalowana wynosi:
11,5 kW - technologia,
1,2 kW - instalacja oświetlenia,
4,5 kW - grzejniki konwektorowe,
ogółem moc zainstalowana wynosi: 17,2 kW

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
31121100-1 generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków
45317000-2 inne instalacje elektryczne
74222100-2 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
30 czerwca 2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
c) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: Cena
Waga :100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
Ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8
do dnia 2007-03-27 do godz. 12:30

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
Ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9
dnia 2007-03-27 o godz. 13:00.

13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-25

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy
______________________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .ZIP i .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Wykaz osób do kontaktu
- Oferowane warunki gwarancyjne
- Projekt umowy
- Odpowiedzi na pytania
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 16.03.2007 r., godz. 23.19
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 16.03.2007 r., godz. 23.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2007 r., godz. 23.19Łukasz SadowskiDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 691 razy.