Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi transportu rolnego - Dąbrówka, ul. Polna

Ogłoszenie zamieszczono: 30.05.2007 r.
Data składania ofert: 15.06.2007 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 15.06.2007 r., godz. 13.00
5541/25/07
Dąbrówka, 2007-05-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowa drogi transportu rolnego-Dabrówka,ul.Polna'' na potrzeby Gminy Dąbrówka. Nr sprawy: 5541/25/07.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Dąbrówka
ul. T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
Godziny urzędowania 8.00-15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w Urzędzie Gminy , pok.nr 2.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
przebudowa drogi transportu rolnego-Dabrówka,ul.Polna polegająca na:
- roboty pomiarowe
- wykonanie koryta drogi
- wykonanie warstwy odsączajacej z piasku grubości 20 cm i szer.4,9m na odcinku od km0+240 do km 0+370
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10cm i szer. 4,6m na odcinku od 0+000 do km 0+240
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm i szer.4,6m na odcinku od 0+240 do km 0+370
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 szer.4,5m grubość warstwy 5 cm na odcinku od km 0=000 do km 0=370
- wykonanie znaku drogowego ostrzegawczego A-7/ustawienie słupka z rur stalowych o średnicy 70mm i zamontowanie tarczy/

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45100000-845112710-5, 45233000-9, 45233280-5

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
15 lipca 2007 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział oferenci,którzy spełniają wymagania zawarte w art.22 ustawy,,Prawo zamówień publicznych oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 w/w ustawy

8) Informacja na temat wadium:
zamawiająca nie wymaga wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga: 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8

do dnia 2007-06-15 do godz. 12.00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

dnia 2007-06-15 o godz. 13.00.

13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-14

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

______________________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .PDF:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Przedmiar robót
- Projekt umowy
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 06.06.2007 r., godz. 09.55
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 06.06.2007 r., godz. 09.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2007 r., godz. 09.55Łukasz SadowskiDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 792 razy.