Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa chodnika we wsi Trojany

Ogłoszenie zamieszczono: 09.07.2007 r.
Data składania ofert: 30.07.2007 r., godz. 13.00
Data otwarcia ofert: 30.07.2007 r., godz. 13.15
Numer sprawy 2222/CHT/1/07
Dąbrówka, 2007-07-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 2222/CHT/1/07.

Nazwa zadania: Budowa chodnika we wsi Trojany

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
Ulica T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Strona WWW.dabrowka.net.pl
E-mail urzad@dabrowka.net.pl
Godziny urzędowania 8.00-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Strona www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: SIWZ można uzyskać w pokoju nr 2, cena 20 zł.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie z własnych materiałów chodnika dł. 785mb i szer. 1.5m. Szczegółowy zakres robót przedstawia się następująco:
73m2 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie, 73.0m2- wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, 73m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, 124mb krawężników betonowych wtopionych na wjazdach o wym. 15x30x100 na podsypce cem-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oparu z betonu B-10, 743mb krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 na podsypce cem-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10, 73m2-wykonanie zjazdów z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem. 749mb- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 1104,5m2- wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczonej ręcznie średni 5cm, spoiny wypełnione piaskiem, 710m2-plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10cm. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45100000-8, 45233000-9, 45233100-0, 45233253-7, 45112710-5 i 45233280-5

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Do 30 września 2007r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymagania zawarte w art. 22 ustawy,, Prawo zamówień publicznych oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: Cena
Waga: 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia:
2007-07-30 do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego

Ulica T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka Pokój nr 2

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:
30-07-2007r. o godz. godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego

Ulica T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28-08-2007r.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 114888-2007 z dnia 2007-07-09

______________________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .ZIP i .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Specyfikacja techniczna
- Dokumentacja projektowa
- Przedmiar robót
- Kosztorys
- Projekt umowy
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 09.07.2007 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 09.07.2007 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2007 r., godz. 13.27Łukasz SadowskiDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 715 razy.