Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej Trojany -Wszebory

Ogłoszenie zamieszczono: 24.07.2007 r.
Data składania ofert: 16.08.2007 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 16.08.2007 r., godz. 13.00
5541/33/07 Dąbrówka, 2007-07-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej Trojany -Wszebory na potrzeby Gminy Dąbrówka.

Nr sprawy: 5541/33/07 .

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
Ulica T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Strona WWW.dabrowka.net.pl
E-mail urzad@dabrowka.net.pl
Godziny urzędowania 8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieogranicznoy o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w Urzędzie Gminy ,pok.nr.2.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm i szerokości 5,3 m,z mechanicznym wyrównaniem równiarka i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym na odcinku od km 0+000 do km 0+600, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16 szerokości 5,1 m,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+600 -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 szerokosci 5,0 m ,grubość warstwy po zageszczeniu 3 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+600, -obustronne uzupełnienie poboczy gruntem naturalnym ośredniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,5 m każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45100000-8, 45112710-5,45233000-9,45233280-5 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
15 września 2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział oferenci,którzy spełniają wymagania zawarte w art.22 ustawy,,Prawo zamówień publicznych " oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 w/w ustawy 8) Informacja na temat wadium: zamawiająca nie wymaga wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga: 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
Ulica T.Kościuszki
14 05-252 Dąbrówka
pokój nr 8
do dnia 2007-08-16 do godz. do godz.12.00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka Ulica T.Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka Miejscowość pokój nr 9 dnia 2007-08-16 o godz. 13.00.

13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-09-13

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej ..............................

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
.............................

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
..............................

______________________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .ZIP i .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Przedmiar robót budowlanych
- Projekt umowy
- Wykaz robót budowlanych
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 24.07.2007 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 24.07.2007 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2007 r., godz. 15.25Łukasz SadowskiDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 742 razy.