Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych

Ogłoszenie zamieszczono: 03.08.2007 r.
Data składania ofert: 24.08.2007 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 24.08.2007 r., godz. 12.15
Z/ZP-341/04/07 Dąbrówka, 2007-08-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/04/07.

Nazwa zadania: „Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl 8.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl
Na wniosek wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 lub pocztą.
SIWZ przekazujemy nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie betonowej podbudowy na podsypce piaskowej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.61.14-2

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30 września 2007r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
c) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
d) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: Najniższa cena
Waga: 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 24.08.2007r do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 24.08.2007r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2007r. Nr ogłoszenia: 134255-2007.

______________________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .ZIP i .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Kosztorys
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Wykaz osób do kontaktu
- Wykaz robót budowlanych
- Oferowane warunki gwarancji
- Projekt umowy
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 09.08.2007 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 09.08.2007 r., godz. 08.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2007 r., godz. 08.53Łukasz SadowskiDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 748 razy.