Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole

Ogłoszenie zamieszczono: 17.08.2007 r.
Data składania ofert: 07.09.2007 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 07.09.2007 r., godz. 12.15
Z/ZP-341/05/07 Dąbrówka, 16.08.2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Z/ZP-341/05/07.

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl 8.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 lub pocztą.
SIWZ przekazujemy nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Realizacja zadania będzie polegała na wybudowaniu:

długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
Ø 315 x 9,2 mm PVC-U ....................... 1 066,0 mb
Ø 250 x 7,3 mm PVC-U ....................... 2 101,0 mb
Ø 200 x 5,9 mm PVC-U ....................... 87,0 mb
Ø 160 x 4,7 mm PVC-U ....................... 578,0 mb
Ø 200 x 5,9 mm PVC-U ....................... 25,0 mb
---------------------------------------------------------------
Razem:............................ 3 857,0 mb

długość sieci kanalizacji ciśnieniowej:
Ø 110 x 6,3 mm PE 100, SDR-U ........ 889,0 mb

długość przyłączy kanalizacyjnych (grawitacyjnych):
Ø 160 x 4,7 mm PVC-U ...................... 1 202,0 mb

Łączna długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sieć z przyłączami):
Lgr ..................................................... 5 059,0 mb

Łączna długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (sieć z przyłaczami):
Lc ...................................................... 5 948,0 mb

ilość przyłączy kanalizacyjnych: 66 szt.

Pompownia ścieków: 1 szt.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.24.10-9
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30 września 2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,
d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
f) informację o obrotach, zobowiązaniach i należnościach za ostatnie 3 lata obrotowe,
g) informację banku lub sko-k, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
h) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 PLN , słownie: trzydzieści tysięcy złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: Najniższa cena
Waga: 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.09.2007 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 07.09.2007, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 17.08.2007r., Nr ogłoszenia: 143781 - 2007

XVII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu:

Inwestycja jest finansowana z udziałem pożyczki z WFOŚiGW. W przypadku nie uzyskania pożyczki zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą. W przypadku uzyskania mniejszej kwoty niż wnioskowana, zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia lub zmiany harmonogramu rzeczowo-czasowego realizacji zamówienia.

______________________________________
Dokumenty do pobrania w formacie .ZIP i .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Wykaz osób do kontaktu
- Wykaz robót budowlanych
- Wykaz narzędzi budowlanych
- Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie
- Informacja finansowa
- Warunki gwarancji
- Kosztorys nakładczy
- Specyfikacja techniczna
- Dokumentacja projektowa 31 MB
- Projekt Umowy
- Uwaga
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 21.08.2007 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 21.08.2007 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2007 r., godz. 14.02Łukasz SadowskiDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 934 razy.