Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Sokołówek - Teodorów III etap

Ogłoszenie zamieszczono: 04.04.2008 r.
Data składania ofert: 25.04.2008 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 25.04.2008 r., godz. 12.15
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
8.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Dąbrówka, pok. nr 10 - nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Realizacja zadania będzie polegała na wybudowaniu metodą przecisków sterowanych, odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy zewnętrznej 160 x 9,5 mm, długości 898,05 m; przyłącza wodociągowe z rur PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm długości 301,35 mb; ilość przyłączy: 17 szt.
Wspólny Słownik Zamówień:
Główny przedmiot 28.86.25.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

30.08.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,
e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
f) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
g) informację o obrotach, zobowiązaniach i należnościach za ostatnie 3 lata obrotowe,
h) informację banku lub sko-k, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
i) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
j) wykonawcy mogą wpólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00 PLN , słownie: pięć tysięcy PLN .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium:
cena

Waga: 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-04-25 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki
14 05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-04-25, o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki
14 05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-04-24

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
na portalu UZP Nr ogłoszenia: 69094-2008: data zamieszczenia: 04.04.2008r.
____________________________________
/../ Tadeusz Bulik Wójt Gminy DąbrówkaDokumenty do pobrania w formacie .PDF i .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Wykaz osób do kontaktów
- Wykaz robót budowlanych
- Wykaz narzędzi i urządzeń
- Wykaz podmiotów wykonujących zamówienie
- Informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i nalezności
- Oferowane warunki gwarancji
- Przedmiar robót
- Specyfikacja techniczna
- Dokumentacja projektowa 1,53 MB
- Projekt umowy
- Uwaga
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 07.04.2008 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.04.2008 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.04.2008 r., godz. 14.26Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 779 razy.