Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka -Stanisławów na odcinku 650 mb

Ogłoszenie zamieszczono: 08.04.2008 r.
Data składania ofert: 25.04.2008 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 25.04.2008 r., godz. 13.00
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
przetargi@dabrowka.net.pl
7.30-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Dąbrówce pok.nr 2 nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
-wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego gr.10cm
-wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BAO/16 gr.4cm
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BAO/12,8 gr.3cm
uzupełnienie poboczy pospółką żwirową ośredniej grubości warstwy 10cm
-ustawienie barier ochronnych stalowych na ściankach czołowych istniejącego przepustu pod drogą
-wykonanie oznakowania

Wspólny Słownik Zamówień: 45100000-8,45112710-5,45233000-9,45233280-5


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30 czerwca 2008r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w art.22 ustawy,, Prawo zamówień publicznych" i nie są wykluczeni na podstawie art.24

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium , słownie: kwota wadium słownie .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena 100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-04-25 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
pokój nr 8

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-04-25, o godz. 13.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-05-26

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 68098-2008 dnia 04.04.2008r.godz.09:08

____________________________________
/../ Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka


Dokumenty do pobrania w formacie .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Przedmiar robót
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Projekt umowy
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 08.04.2008 r., godz. 09.09
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 08.04.2008 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2008 r., godz. 09.09Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 642 razy.