Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Dręszewie

Ogłoszenie zamieszczono: 30.04.2008 r.
Data składania ofert: 21.05.2008 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 21.05.2008 r., godz. 09.15
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl 8.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Dąbrówka, pok. nr 2 - nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola dwukondygnacyjnego (parter+poddasze) w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym.
Pow. zabudowy - 289,95 m2; pow. użytkowa - 379,63 m2; kubatura budynku - 2077,40 m3
Instalacje: wod-kan; co; elektryczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.


Wspólny Słownik Zamówień:
45211350-7
45332200-5
45332300-6
45331100-7
45310000-3


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
25.08.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą
oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót
budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie,
c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca,
d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności,
e) dokumenty stwierdzające, że osoby, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
f) informację o obrotach, zobowiązaniach i należnościach za ostatnie 3 lata
obrotowe,
g) informację banku lub sko-k, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy,
h) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności,
i) wykonawcy mogą wpólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 , słownie: dziesięć tysięcy PLN .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: Cena

Waga: 100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.05.2008, do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
pokój nr 8

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 21.05.2008, o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
pokój nr 9


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.06.2008

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 91290-2008____________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy DąbrówkaDokumenty do pobrania w formacie .DOC i .PDF:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
- przedmiary robót, 1 MB
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
- wykaz robót budowlanych,
- warunki gwarancji,
- projekt umowy,
- rysunki techniczne. 3 MB
- Wyjaśnienie nr. 1 do SWIZ
- Wyjaśnienie nr. 2 do SWIZ
- Wyjaśnienie nr. 3 do SWIZ
- Specyfikacje techniczne - wymagania ogólne
- Specyfikacje techniczne - betonowanie
- Specyfikacje techniczne - elektryka 6 MB
- Specyfikacje techniczne - termoizolacja stropodachów i stropów z wełny mineralnej
- Specyfikacje techniczne - instalacje kanalizacyjne
- Specyfikacje techniczne - roboty malarskie
- Specyfikacje techniczne - bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków
- Specyfikacje techniczne - pokrywanie podłóg i ścian
- Specyfikacje techniczne - wykonywanie pokryć dachowych
- Specyfikacje techniczne - przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Specyfikacje techniczne - tynkowanie
- Specyfikacje techniczne - instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 07.05.2008 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.05.2008 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.05.2008 r., godz. 14.13Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 805 razy.