Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej we Wszeborach na odcinku 620 mb.

Ogłoszenie zamieszczono: 28.05.2008 r.
Data składania ofert: 18.06.2008 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 18.06.2008 r., godz. 13.00
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminy Dąbrówka
ul. T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówkawww.dabrowka.net.pl
przetargi@dabrowka.net.pl

Godziny urzędowania :7.30-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Dąbrówce pok.nr 2 nieodpłatrnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm i szer.5,3m na odcinku od km 0+270 do km 0+620
- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego(doziarnienie)gr.10cm na odcinku od km 0+000 do km 0+270
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16 o szer.5,1,gr.4cm na odcinku od km 0+000 do km 0+620
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 szer.5,0m,gr.3cm na odcinku od km 0+000 do km 0+620
- obustronne uzupełnienie poboczy gruntem naturalnym o średniej grubości warstwy około 10cm i szer.0,5m każde

Wspólny Słownik Zamówień:
kod CPV 45100000-8,45112710-5,45233000-9,45233280-5

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
- 31 lipca 2008r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy,którzy spełniają wymagania zawarte w art.22 ustawy,,Prawo zamówień publicznych" i nie są wykluczeni na podstawie art.24

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-06-18 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka

Ulica T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
pokój nr 8

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-18, o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka

Ulica T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-18

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 114589-2008 poz. poz dnia 29.05.2008r.

_________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka

Dokumenty do pobrania w formacie .DOC:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Przedmiar robót
- Formularz ofertowy wykonawcy
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Projekt umowy
- Wyjaśnienie do SIWZ
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 30.05.2008 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 30.05.2008 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2008 r., godz. 10.56Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 820 razy.