Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka, wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi.

Ogłoszenie zamieszczono: 19.06.2008 r.
Data składania ofert: 26.06.2008 r., godz. 12.30
Data otwarcia ofert: 26.06.2008 r., godz. 13.00
Z/ZP-341/04/08
Dąbrówka, 2008-06-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa/usługa/robota budowlana

nazwa zamówienia:

Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka, wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro


3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pocztą. SIWZ udostępniane jest nieodpłatnie.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- trasy dowożenia obejmują teren obwodów szkolnych Gminy Dąbrówka o łącznej długości od 150 do 200 km dziennie,
- szczegółowy rozkład tras dowożenia ustala się po opracowaniu przez poszczególne szkoły planów nauczania. Na okres od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r. – wykaz tras w załączeniu,
- w czasie przejazdów należy zapewnić uczniom nadzór opiekuna,
- umowa będzie zawarta na okres roku szkolnego 2008/2009 tj. od dnia
01 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.,
- należy podać stawkę za 1 km,
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 60113100-4 – usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane od 01 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 i 23 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp.
Dodatkowo obowiązani są posiadać:
a) odpowiedni środek transportu przystosowany do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży – powyżej 38 miejsc siedzących,,
b) odpowiednie zezwolenia i certyfikaty kompetencji zawodowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób.

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium    Waga
Cena          100%


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka
ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8

do dnia 2008-06-26 do godz. 12.30

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowka.net.pl


12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Dąbrówka
ulica Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

dnia 2008-06-26 o godz. 13.00

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-25
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy


16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

________________________________________

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy
- Oświadczenie
- Wykaz osób do kontaktów
- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług
- Wykaz sprzętu
- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie
- wzór umowy
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 20.06.2008 r., godz. 08.24
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 20.06.2008 r., godz. 08.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2008 r., godz. 08.24Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 659 razy.