Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin

Ogłoszenie zamieszczono: 23.06.2008 r.
Data składania ofert: 08.07.2008 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 08.07.2008 r., godz. 12.15
Dąbrówka, 16.06.2008r.
Z/ZP-341/05/08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: Z/ZP-341/05/08.
Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
8.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrówka, pok. nr 10 - nieodpłatnie. .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami, zasilającej budynki mieszkalne i
gospodarstwa domowe w miejscowości KARPIN - gm. Dąbrówka.
Wodociąg będzie spełniał następujące funkcje:
- dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze;
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe;
- tranzyt wody dla miejscowości Małopole
Zasilenie projektowanej sieci nastąpi w miejscowości Dąbrówka z
istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 160. Odbiorcami wody będą głównie
indywidualne budynki mieszkalne oraz w niewielkiej ilości gospodarstwa rolne
w łącznej liczbie 84 szt. Ogólna liczba gospodarstw oscyluje wokół 116
zabudowań zamieszkiwanych przez ok. 451 mieszkańców.

Zestawienie długości sieci i przyłączy wodociągowych:
Długość sieci wodociągowej:
Przewody z PE100 DN 160 mm PN10 L= 3 400,0 mb.
Przewody z PE100 DN 110 mm PN10 L= 725,0 mb.
Przewody z PE80 DN 50 mm PN10 L= 80,0 mb.
Razem sieć rozdzielcza: L= 4 205,0 mb.
Długość przyłączy wodociągowych:
Przewody z PE 80 DN 40 mm PN 10 L= 2 449,0 mb.
Razem przyłącza: L= 2 449,0 mb.
Ogólna długość sieci wodociągowej z przyłączami w całym opracowaniu
wynosi: L= 6 654,0 mb.

Uwaga: z powodu modernizacji drogi krajowej Nr 8 nie można wykonywać robót budowlanych w pasie drogowym i przyległym.
Długość sieci do wykonania różni się od podanej w przedmiarze robót.
Nie będą wykonywane końcowe odcinki sieci:
- od punktu Z 32 na działce 208/1 z PE100 DN 160 mm PN10 L = ok. 430 mb.
- od punktu HP 23 przy działce 193/4 z PE100 DN 110 mm PN10 L = ok. 585 mb.
Nie będzie wykonywany przecisk pod drogą krajową.


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Inwestycja jest finansowana z udziałem środków finansowych pomocowych. W przypadku nie uzyskania tych środków Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą.
W przypadku uzyskania mniejszej kwoty niż wnioskowana, zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia lub zmiany harmonogramu rzeczowo-czasowego realizacji zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:

  Słownictwo główneSłownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot45.23.13.00-8  
Dodatkowe przedmioty45.11.12.00-0 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:

01.12.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
Ocena tych warunków - spełnia/nie spełnia.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,
e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
f) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
g) informację o obrotach, zobowiązaniach i należnościach za ostatnie 3 lata obrotowe,
h) informację banku lub sko-k, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
i) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
j) wykonawcy mogą wpólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 PLN,
Słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena                   100 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 08.07.2008 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 - Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 08.07.2008, o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.08.2008

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy
..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
..............................

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 132541, dnia 17.06.2008r.____________________________________
/../Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka

Dokumenty do pobrania w formacie .DOC i .PDF:

- Specyfikacja istotych wrunków zamówienia
- 1. formularz ofertowy,
- 2. formularz cenowy,
- 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- 4. wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
- 5. wykaz robót budowlanych,
- 6. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca,

- 7. wykaz osób i podmiotów realizujących zamówienie,
- 8. informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem,
- 9. warunki gwarancji i serwisu,
- 10. przedmiar robót,
- 11. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- 12. dokumentacja projektowa, cz1
- 12. dokumentacja projektowa, cz2
- 13. projekt umowy.
- Wyjaśnienia do SIWZu I
- Wyjaśnienia do SIWZu II
____________________________________
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 23.06.2008 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 23.06.2008 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2008 r., godz. 15.11Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 971 razy.