Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ludwinów

Ogłoszenie zamieszczono: 18.07.2008 r.
Data składania ofert: 25.07.2008 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 25.07.2008 r., godz. 12.15
Z/ZP-341/06/08
Dąbrówka, 2008-07-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/06/08. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ludwinów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.bip.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
8.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pocztą - nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Ludwinów. I. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przygotowanie map do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. 2. Projekt budowlany wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, w szczególności uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wykonanie inwestycji, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę - w ilości 6 egzemplarzy. Projekt budowlany powinien uwzględniać: - badania geologiczne, - odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych po robotach budowlanych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Wołominie i Urzędem Gminy Dąbrówka. 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiar w ilości 6 egzemplarzy. 4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w liczbie 2 egzemplarzy. 5. Przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robot wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub nakładów rzeczowych - w liczbie 2 egzemplarzy. 6. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w liczbie 2 egzemplarzy. 7. Opracowanie projektu BIOZ - w liczbie 6 egzemplarzy. 8. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 1 egzemplarz. II. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku złożenia przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej dokumentacji projektowej - Projektant zobowiązuje się do kontrolowania parametrów tych materiałów lub urządzeń. 2. Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robot budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 3. Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy. 4. Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych, oraz w odbiorze końcowym inwestycji. 5. Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Miejscowość Ludwinów - długość sieci ok. 5000,0 mb., przewidywana do zaprojektowania ilość przyłączy - ok. 63 szt. Projektowane długości sieci podane są w przybliżeniu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem opracowania i wszystkimi kosztami dodatkowymi potrzebnymi do określenia zryczałtowanej ceny oferty Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego. - przyłącza wodociągowe na działkach zabudowanych należy zaprojektować do budynków i zakończyć zestawem wodomiarowym i zaworem antyskażeniowym, - przyłącza wodociągowe na działkach niezabudowanych należy zaprojektować do studzienki wodomiarowej umieszczonej na działce - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości usytuowanie przyłącza i sieci wodociągowej na jego działce, - na potwierdzenie uzgodnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisane przez właścicieli odbitki map działek ze szkicami projektowanych przyłączy. - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 Słownictwo główneSłownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)
74232220-2usługi projektowania rurociągow 
22114300-5mapy V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
23 grudnia 2008r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena tych warunków - spełnia - nie

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryteriumWaga
cena100 %X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-25 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-25, o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-23

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
..............................

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

..............................
..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
..............................
..............................

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 161476-2008 z dnia 16.07.2008r.


SIWZ
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
3. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
4. Wykaz wykonanych dostaw / usług
5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
6. Projekt umowy
7. Szkic sytuacyjny


____________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 18.07.2008 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 18.07.2008 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.07.2008 r., godz. 12.40Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 814 razy.