Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN

Ogłoszenie zamieszczono: 10.10.2008 r.
Data składania ofert: 27.10.2008 r., godz. 13.00
Data otwarcia ofert: 27.10.2008 r., godz. 13.15
Dąbrówka: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN
Numer ogłoszenia: 261541 - 2008; data zamieszczenia: 10.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dąbrówka , ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, fax. 029 7578220.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowka.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.700.000,00zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych), który będzie spłacany w okresie 8 lat budżetowych. 2. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach, z których każda będzie obejmować kapitał i odsetki, płatnych kwartalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału kalendarzowego 2009 roku. 3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu 12.11.2008 r. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 3M z dnia 10.10.2008 r. 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. 8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2016 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 12.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, 3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i formie określonej w SIWZ: - ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, - oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: - dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, - oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników). Uwaga: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U z 2006 r., Nr 87, poz. 605). Zasady składania ofert przez przedsiębiorców: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera), - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia. - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.dabrowka.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka pok. nr 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.10.2008 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka pok. nr 8 - Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.10.2008 r., godz. 15.37
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 10.10.2008 r., godz. 15.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2008 r., godz. 15.37Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 965 razy.