Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Karpin

Ogłoszenie zamieszczono: 14.11.2008 r.
Data składania ofert: 14.11.2008 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 14.11.2008 r., godz. 09.00
Dąbrówka: Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Karpin

Numer ogłoszenia: 313465 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, faks 029 7578220.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin.II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie 17 szt. dodatkowych przyłączy wodociągowych do granicy posesji z rur PE o śr. zewn.40 mm - 102 mb. i o śr. zewn. 63 mm - 35 mb..II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.16.25.00-8.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
81967.21 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:•    Zakład Instalacji Sanitarnych - Janusz Ochenkowski, ul. 11 Listopada 42, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

•    Cena wybranej oferty: 81967.21

•    Oferta z najniższą ceną: 81967.21 oferta z najwyższą ceną: 81967.21

•    Waluta: PLN.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 14.11.2008 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 14.11.2008 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2008 r., godz. 11.10Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 700 razy.