Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 01.08.2018 r.
271.11.2018
Dąbrówka, 2018-08-01wg. rozdzielnika

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 271.11.2018.
Nazwa zadania: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce, ul. Mickiewicza 16, 05-220 Zielonka

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Auto-Mar Mariusz Piotrowicz,
Adres wykonawcy: ul. Antczaka 58, 87-100 Toruń
Cena oferty brutto: 189 000,00 zł
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce
Adres wykonawcy: ul. Mickiewicza 16 , 05-220 Zielonka
Cena oferty brutto: 260 000,00 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 60
Liczba pkt. w kryterium przebieg : 40
Łączna punktacja: 100Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą., w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Otrzymują:
1. F.H.U. Auto-Mar Mariusz Piotrowicz, ul. Antczaka 58, 87-100 Toruń
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce, ul. Mickiewicza 16 , 05-220 Zielonka
____________________________________
Kierownik Zamawiającego Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.08.2018 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.08.2018 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2018 r., godz. 15.17Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu

Strona oglądana: 200 razy.