Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i montaż generatora prądu

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 20.04.2007 r.
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i montaż generatora prądu na stacji uzdatniania wody Kołaków” na potrzeby Gminy Dąbrówka.

Nr sprawy: Z/ZP-341/02/07.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Dąbrówka informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.U.H. PEX-POOL PLUS
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica

Uzasadnienie wyboru:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15.05.2007r. .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
___________________
Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 20.04.2007 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 20.04.2007 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2007 r., godz. 11.20Łukasz SadowskiDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 546 razy.