Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2007 r. do 31.10.2010 r.

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 25.09.2007 r.
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Z/ZP-3014/1/07.
Nazwa zadania: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka, w okresie
od 02.11.2007 – 31.10.2010.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
ul. Tadeusz Kościuszki 5
07-200 Wyszków
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
Podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-03
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
--------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1.
Nazwa Wykonawcy: Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Adres Wykonawcy: ul. Tadeusza Kościuszki 5
07-200 Wyszków
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): -
Łączna punktacja oferty: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr164 poz. 1163
z p. zm) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


____________________________________
Tadeusz Bulik – Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 25.09.2007 r., godz. 11.52
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 25.09.2007 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2007 r., godz. 11.52Łukasz SadowskiDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 619 razy.