Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka -Stanisławów na odcinku 650 mb

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 30.04.2008 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5541/17/08. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Stanisławów na odcinku 650 mb

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych ,05-240 Tłuszcz,ul.Zaściankowa 1

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi zamawiajacego

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-15.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Królik Włodzimierz -KROL
Adres Wykonawcy: 05-200 Wołomin,ul.łukasiewicza 9G
Cena oferty brutto: 264 535,82 złotych
Liczba pkt. w kryterium cena: 65

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu ,,POLHILD I"Mieczysław Piotrowski,Paweł Piotrowski,Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna
Adres Wykonawcy: 05-230 Kobyłka,ul.H.Sienkiewicza 13
Cena oferty brutto: 180 318,94 złotych
Liczba pkt. w kryterium cena: 96

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych
Adres Wykonawcy: 05-240 Tłuszcz,ul.Zaściankowa 1
Cena oferty brutto: 174 533,81 złotych
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 30.04.2008 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 30.04.2008 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2008 r., godz. 15.31Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 618 razy.