Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej we Wszeborach na odcinku 620 mb.

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 01.07.2008 r.
Numer sprawy,A/ZP-341/02/08
dąbrówka, 2008-07-01


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: A/ZP-341/02/08. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej we Wszeborach na odcinku 620 mb.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych,05-240 Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi zamawiającego

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-07-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: P.P.H i O,,POLHILD I"S.J.
Adres Wykonawcy: 05-230 Kobyłka, ul. Sienkiewicza 13
Cena oferty brutto: 209 419,38 złotych
Liczba pkt. w kryterium cena: 86 pkt.

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych
Adres Wykonawcy: 05-240 Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1
Cena oferty brutto: 180 034,18 złotych
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt.

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,,Czystość BIS"
Jerzy Szpański, Włodzimierz Królik
Adres Wykonawcy: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 9G
Cena oferty brutto: 272 430,66 złotych
Liczba pkt. w kryterium cena: 66 pkt.


2. na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy Tadeusz Bulik
-------------------------------------
Kierownik Zamawiającego
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.07.2008 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.07.2008 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2008 r., godz. 12.30Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 631 razy.