Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4323W Kołaków-Guzowatka

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 18.08.2008 r.
ZP/1/CHKG/08

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/CHKG/08.
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4323W Kołaków – Guzowatka.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia____________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 18.08.2008 r., godz. 12.26
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 18.08.2008 r., godz. 12.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.08.2008 r., godz. 12.26Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 514 razy.