Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4323W Kołaków-Guzowatka

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 30.09.2008 r.
ZP/1/CHKG/08OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/2/CHKG/08. Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4323W Kołaków-Guzowatka

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.U.H,,STANPOL”
Stanisław Sieradzki
Ul. Prosta 25
05-240 Tłuszcz

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 08-10-2008r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: P.P.U.H ,, STANPOL l”
Stanisław Sieradzki
Adres Wykonawcy: ul. Prosta 25
05-240 Tłuszcz
Cena oferty brutto: 121996,45 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: PPHU RONDO Sc Rakowski Z, Szpakowski M.J, Przybysz A
Ul. Łukasiewicza 10
Adres Wykonawcy: 05-200 Wołomin
Cena oferty brutto: 145185,97 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 84,03
Lp: 3
Nazwa wykonawcy: KONSORCIUM FIRM
LIDER KONSORCIUM
P.U ,,WESTON” Raisa Kuran
Adres wykonawcy: 05-220 Zielonka ul. Bankowa 43
PARTNER KONSORCJUM
P.U ,, EMKABUD” Magdalena Kuran
03-310 Warszawa ul. Staniewicka 12
Siedziba: 05-220 Zielonka ul. Bankowa 43
Cena oferty brutto: 335310,68 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 36.38Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.10.2008 r., godz. 07.54
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.10.2008 r., godz. 07.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2008 r., godz. 07.54Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 652 razy.