Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 28.10.2008 r.
Dąbrówka, 2008-10-28

A/ZP-341/01/2008


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: A/ZP-341/01/2008. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, ul. T. Kościuszki 5, 07-200 Wyszków

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-11-05.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego
II Oddział w Warszawie
Adres Wykonawcy: ul. Zamoyskiego 53 , 03-801 Warszawa
Cena oferty brutto: 518854,08
Liczba pkt. w kryterium cena: 96,56

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Adres Wykonawcy: ul. T. Kościuszki 5, 07-200 Wyszków
Cena oferty brutto: 501017,47
Liczba pkt. w kryterium cena: 100


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2008 r., godz. 12.20Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 490 razy.