Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej

Tytuł umowy: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Data podpisania: 01.12.2017 r.
Dąbrówka, 1.12.2017 r.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 271.26.2017
Nazwa zadania: Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej
Ogłoszenie w BZP nr 500068232-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596345-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki 14, 05252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.26.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia stanowi Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: • opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu; • rozebranie istniejących krawężników betonowych, obrzeży, nawierzchni chodników; • rozebranie istniejących konstrukcji chodnika; Roboty budowlane montażowe, drogowe: • ustawienie oporników betonowych 12×25×100 na ławie z betonu C12/15; • ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15×22×100 wystających na ławie z betonu C12/15; • ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 na ławie z betonu C12/15; • ułożenie kostki betonowej typu AKROPOL LUB TRENTO grafitowej, szarej, barwy jesieni gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 5 cm; Roboty wykończeniowe: • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię trawiastą; • wykonanie warstwy humusu o grubości 10 cm; • ułożenie trawy z rolki na uprzednio przygotowanym podłożu; • uprzątnięcie terenu budowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 282058.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PASMAR Barbara Pasoń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kardynała Wyszyńskiego 20, 05-252 Małopole
Kod pocztowy: 05-252
Miejscowość: Małopole
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 103935.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103935.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129000.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

/--/ Kierownik Zamawiającego Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2018 r., godz. 15.14Tomasz KostrzewaDodanie umowy

Strona oglądana: 31 razy.