Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka

Tytuł umowy: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Data podpisania: 13.11.2017 r.
Dąbrówka, 13.11.2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 271.24.2017
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka

Ogłoszenie nr 500057571-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589795-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki 14, 05252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.24.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka. Zakres robót obejmuje OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Podstawowe parametry techniczne: - klasa drogi D, - szerokość pasa ruchu 2×2,5 m, - szerokość jezdni 5,0 m, - prędkość projektowa Vp = 40 km/h, 2. Zakres robót: Celem opracowania przebudowa Drogi Gminnej zjazdów poprzez wykonanie: - robót rozbiórkowych; - regulacji wysokościowej wpustów deszczowych; - warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC5S z asfaltem 50/70; - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70; - wykonanie ulepszonych poboczy z kruszywa naturalnego łamanego i kruszywa naturalnego w stosunku 1:1 o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem materiału - wykonanie oznakowania pionowego, - uporządkowanie terenu budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 535341.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID „ CZYSTOŚĆ” SP. JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sławkowska 22 , 05-200 Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Miejscowość: Wołomin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 323934.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 323934.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 323934.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2018 r., godz. 15.15Tomasz KostrzewaDodanie umowy

Strona oglądana: 24 razy.