Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Tytuł umowy: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Data podpisania: 15.01.2018 r.
Dąbrówka, 15.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 271.29.2017
Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
3 900 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ogłoszenie w BZP nr 500010575-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621192-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki 14, 05252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.29.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 1. Kwota kredytu: 3 900 000,00zł. 2. Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2024 roku. 3. Termin wykorzystania kredytu: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 4. Spłata kapitału w następujących ratach i terminach: - 14 ratach półrocznych do dnia 30-go każdego miesiąca kończącego półrocze kalendarzowe, z tego: 2 raty po 2 500,00zł w 2018 roku, w 2 raty po 60 000,00 złotych w roku 2019, 2 raty po 60 000,00 złotych w roku 2020, 2 raty po 150 000,00 złotych w roku 2021, 2 raty po 175 000,00 złotych w roku 2022, 2 raty po 750 000,00 złotych w roku 2023; 2 raty po 752 500,00zł w roku 2024. Spłata odsetek półroczna, na ostatni dzień miesiąca kończącego półrocze, począwszy od I półrocza 2018 roku. 5. Do obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 21 listopada 2017 r. Oprocentowanie stanowić będzie sumę marży banku, niezmiennej przez cały okres trwania umowy i stawki WIBOR. Sposób przyjmowania stawki WIBOR w całym okresie kredytowania będzie polegał na przyjęciu stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia kończącego każde półrocze roku kalendarzowego. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu i bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu, - zmianę terminów spłat rat kredytu. Niniejsze uprawnienia Zamawiającego nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. Uchwały budżetowe aktualne i z lat poprzednich oraz podstawowe informacje o Zamawiającym dostępne są na stronie internetowej www.bip.dabrowka.net.pl Dokumentacja księgowa udostępniana w siedzibie Zamawiającego z możliwością wykonania kopii – za pośrednictwem Skarbnika – Agnieszka Adam, tel. 29 642 82 67 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 790000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 5
Kod pocztowy: 96-320
Miejscowość: Mszczonów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 444533.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 444533.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 761761.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2018 r., godz. 15.13Tomasz KostrzewaDodanie umowy

Strona oglądana: 38 razy.