Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, Dręszew

Tytuł umowy: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Data podpisania: 12.10.2018 r.
Dąbrówka, 12.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: Budowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, Dręszew

Numer sprawy: 271.15. 2018
Ogłoszenie w BZP nr 500245700-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591874-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki 14, 05252
Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail
urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, Dręszew
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.15.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
W zakresie zadania nr 1 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małopolu KOD CPV: 45233100-0 ,
45233253-7 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy
drodze gminnej w miejscowości Małopole: W zakresie zadania nr 2 Budowa chodnika przy drodze
gminnej w Dręszewie KOD CPV: 45233100-0 , 45233253-7 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty
budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej przy ul. Nadbużańska oraz utwardzenie ul.
Wąskiej w miejscowości Dręszew: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do
SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV: 45233253-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małopolu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W toku prowadzonego postępowania na realizacje zadania nr 1 wpłynęły 2
oferty przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138645.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlano-Brukarskie , Adrian Dąbrowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mostówka, ul. Dworcowa 2
Kod pocztowy: 07-230
Miejscowość: 07-230 Zabrodzie
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 170533.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170533.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188758.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Dąbrówka, 12.10.2018 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: Budowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, Dręszew
Numer sprawy: 271.15. 2018
Ogłoszenie w BZP nr 500245700-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591874-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki 14, 05252
Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail
urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, Dręszew
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.15.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
W zakresie zadania nr 1 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małopolu KOD CPV: 45233100-0 ,
45233253-7 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy
drodze gminnej w miejscowości Małopole: W zakresie zadania nr 2 Budowa chodnika przy drodze
gminnej w Dręszewie KOD CPV: 45233100-0 , 45233253-7 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty
budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej przy ul. Nadbużańska oraz utwardzenie ul.
Wąskiej w miejscowości Dręszew: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do
SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV: 45233253-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małopolu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W toku prowadzonego postępowania na realizacje zadania nr 1 wpłynęły 2
oferty przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138645.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlano-Brukarskie , Adrian Dąbrowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mostówka, ul. Dworcowa 2
Kod pocztowy: 07-230
Miejscowość: 07-230 Zabrodzie
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 170533.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170533.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188758.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.12.2018 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2018 r., godz. 15.16Tomasz KostrzewaDodanie umowy

Strona oglądana: 102 razy.