Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 złotych.

Tytuł umowy: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Data podpisania: 27.12.2018 r.
Dąbrówka, 2019-01-18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 271.20.2018.
Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł

Ogłoszenie nr 510011998-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 657219-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki 14, 05252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 złotych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.20.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Kwota kredytu: 900 000,00zł. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3. Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2025 roku. 4. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Termin wykorzystania kredytu: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. 6. Spłata kapitału w następujących ratach i terminach: 7. - 14 ratach półrocznych do dnia 30-go każdego miesiąca kończącego półrocze kalendarzowe, z tego: 2 raty po 500,00zł w 2019 roku, w 2 raty po 5 000,00 złotych w roku 2020, 2 raty po 5 000,00 złotych w roku 2021, 2 raty po 25 000,00 złotych w roku 2022, 2 raty po 25 000,00 złotych w roku 2023, 2 raty po 194 750 złotych w roku 2024; 2 raty po 194 750,00zł w roku 2025. 8. Spłata odsetek półroczna, na ostatni dzień miesiąca kończącego półrocze, począwszy od I półrocza 2019 roku. Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. 9. Do obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30 listopada 2018r. Oprocentowanie stanowić będzie sumę marży banku, niezmiennej przez cały okres trwania umowy i stawki WIBOR 3M. Sposób przyjmowania stawki WIBOR w całym okresie kredytowania będzie polegał na przyjęciu stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia kończącego każde półrocze roku kalendarzowego. 10. Zamawiający zastrzega sobie: - prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, - możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu i bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu, - zmianę terminów spłat rat kredytu. 11. Do wyliczenia kosztów obsługi należy przyjąć jako datę uruchomienia środków kredytowych dzień 24.12.2018r. 12. Niniejsze uprawnienia Zamawiającego nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 13. Uchwały budżetowe aktualne i z lat poprzednich oraz podstawowe informacje o Zamawiającym dostępne są na stronie internetowej www.dabrowka.net.pl Dokumentacja księgowa udostępniana w siedzibie Zamawiającego z możliwością wykonania kopii – za pośrednictwem Skarbnika – Agnieszka Adam, tel. 29 642 82 67
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 142096.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 5,
Kod pocztowy: 07-200
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 117200.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117200.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117200.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 18.01.2019 r., godz. 14.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.01.2019 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2019 r., godz. 14.19Adam KlusekAktualizacja umowy
18.01.2019 r., godz. 14.18Adam KlusekAktualizacja umowy
18.01.2019 r., godz. 14.16Adam KlusekDodanie umowy

Strona oglądana: 71 razy.