Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej Trojany -Wszebory

Tytuł umowy: Przebudowa drogi gminnej Trojany - Wszebory Numer ogłoszenia: 157710 - 2007; data zamieszczenia: 04.09.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Data podpisania: 04.09.2007 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 125996 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, fax 029 7578220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Trojany - Wszebory.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szerokość 5,3 m, z mechanicznym wyrównaniem równiarką i mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym na odcinku od km 0+000 do km 0+600 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16 szerokości 5,1 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+600 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 szerokości 5,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+600, - obustronne uzupełnienie poboczy gruntem naturalnym o średniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,5 m każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.27.10-5, 45.23.30.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 148670,57 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych w Tłuszczu, ul. Zaściankowa 1, 05-240 Tłuszcz, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 137066.30
* Oferta z najniższą ceną: 137066.30 / oferta z najwyższą ceną: 278607.93
* Waluta: PLN.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 05.09.2007 r., godz. 08.20
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 05.09.2007 r., godz. 08.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2007 r., godz. 08.20Łukasz SadowskiDodanie umowy do BIP.

Strona oglądana: 564 razy.