Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych

Tytuł umowy: Dąbrówka: Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych. Numer ogłoszenia: 160563 - 2007; data zamieszczenia: 07.09.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Data podpisania: 06.09.2007 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 134255 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, fax 029 7578220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie betonowej podbudowy na podsypce piaskowej bieżni sportowej o powierzchni 520 m2 z nawierzchni punktowo sprężystych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.61.14-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 77863,34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Garden-Sport Service mgr inż. Krzysztof Perkowski, ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 66541.70
* Oferta z najniższą ceną: 66541.70 / oferta z najwyższą ceną: 66541.70
* Waluta: PLN.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 07.09.2007 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 07.09.2007 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2007 r., godz. 11.38Łukasz SadowskiDodanie umowy do BIP.

Strona oglądana: 625 razy.