Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN

Tytuł umowy: Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data podpisania: 14.11.2008 r.
Dąbrówka: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN.

Numer ogłoszenia: 313251 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261541 - 2008r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, faks 029 7578220.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 PLN..II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.700.000,00zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych), który będzie spłacany w okresie 8 lat budżetowych. 2. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach, z których każda będzie obejmować kapitał i odsetki, płatnych kwartalnie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od I kwartału kalendarzowego 2009 roku. 3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu 12.11.2008 r. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 3M z dnia 10.10.2008 r. 6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. 7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. 8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2016 r..II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 644000.00 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:•    Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, ul. Kościuszki 5, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)•    Cena wybranej oferty: 501017.47

•    Oferta z najniższą ceną: 501017.47 oferta z najwyższą ceną: 518854.08

•    Waluta: PLN.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 14.11.2008 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 14.11.2008 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2008 r., godz. 10.58Tomasz KostrzewaDodanie umowy do BIP.

Strona oglądana: 543 razy.