Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Podatki i opłaty lokalne

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2017


na podstawie Uchwały nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016 r.

 

Podatek od gruntów

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,83 zł/m2
 • Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,48/ha
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,27 zł/ m2
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 2,98 zł/ m2


Podatek od budynków lub ich części

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich Części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,00 zł/ m2
 • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,52 zł/ m2
 • mieszkalnych: 0,31 zł/ m2
 • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,43 zł/ m2
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
  • Budynki rekreacji indywidualnej: 7,45 zł/ m2
  • Inne niż budynki rekreacji indywidualnej: 3,84 zł / m2

 

Podatek od budowli

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Podatek Rolny na 2017r.


Obowiązująca stawka średniej ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na 2017r. - 38,50zł/dt (Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016 r. )


Podatek Leśny na 2017r.


Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) = 42,0222 zł


Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996).

 

Formularze do pobrania

 

 


Podstrony:
 • Informacja dotycząca nowych wzorów formularzy podatku od nieruchomości
 • Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2016
 • DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • INFORMACJA O LASACH
  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 • DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • INFORMACJA O GRUNTACH
  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 • DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
 • INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wytworzył:Michał Strzelecki, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 30.06.2003 r., godz. 16.32
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 13.08.2019 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2019 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
13.08.2019 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.45Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.43Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.32Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2016 r., godz. 14.56Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2016 r., godz. 14.54Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2016 r., godz. 14.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.03.2012 r., godz. 10.11Tomasz KostrzewaZmiana kolejności podlinków
30.06.2003 r., godz. 16.32Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 19648 razy.