Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 84/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 04 kwietnia 2008r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrówka
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

1. W rozdziale V § 13 dodaje się:
- pkt 16 w brzmieniu „kieruje wykonywaniem zadań obronnych”;
- pkt 17 w brzmieniu „kieruje wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- pkt 18 w brzmieniu „realizuje zadania wynikające z funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy”.
2. W § 24 w dziale – Do zadań pozostałych stanowisk pracy należy, pkt IV otrzymuje brzmienie:
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, obronności kraju, spraw gospodarczych.
I . W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
1. planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej;
2. opracowywanie i aktualizacja planu Obrony Cywilnej Gminy;
3. planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności;
4. planowanie i zaopatrzenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki ochrony osobistej i umundurowanie;
5. wykonywanie czynności związanych z likwidacją niewypałów znalezionych na terenie gminy;
6. zapewnienie jednostkom OSP środków na funkcjonowanie;
7. współpraca z Powiatowym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Powiatowym Centrum Ratownictwa Wodnego;
8. prowadzenie rejestru OSP, przygotowywanie projektów decyzji o wpisaniu do rejestru;
9. zgłaszanie potrzeb obrony przeciwpożarowej do planów finansowych;
10. przygotowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń finansowych dotyczących spraw przeciwpożarowych i obrony cywilnej;
11. monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy;
12. realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego;
13. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;
14. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
15. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
16. przeciwdziałanie skutkom o charakterze terrorystycznym;
17. realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej.

II. W zakresie spraw obronnych:
1. współdziałanie w realizacji zadań obronnych z poszczególnymi jednostkami na terenie gminy;
2. wykonywanie zadań na rzecz obrony kraju;
3. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
4. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
5. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych;
6. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne;
7. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
8. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia wójta gminy wprowadzającego ww. regulamin w Zycie;
9. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
10. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;
11. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;
12. opracowanie rocznych planów świadczeń osobistych doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
13. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
14. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do opracowania Akcji Kurierskiej;
15. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

III. W zakresie spraw gospodarczych:
1. prowadzenie kart pojazdu;
2. rozliczanie paliwa.

IV. Inne zadania zlecone do wykonania przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.10.2008 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.09Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.10.2008 r., godz. 12.11Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1093 razy.